www.mamboteam.com
 
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
 
 
 
...วิสัยทัศน์ สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี "พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" "บริการประชาชนและป้องกันปราบปราม อย่างมืออาชีพ"...ตำรวจภูธรภาค 7 - www.police7.go.th เว็บไซต์ที่รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และข่าวสารต่างๆ......ประชาชนท่านใดประสบปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทาง ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบเหตุฯ โทร 191หรือ0-3232-7912...
ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จังหวัดอุดรธานี
Code

 


Code

 


Code

 

ประวัติความเป็นมา
แก้ไขโดย Administrator   
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564

            สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

  Image

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

             สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี หลังเดิมได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จะเป็นวันใดเดือนใด ไม่ทราบแน่นอน เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางราชบุรี มีกำแพงล้อมรอบ แต่กำแพงต่ำไม่เหมาะที่จะเป็นที่ควบคุมนักโทษ ดังจะทราบได้จากกำแพงที่ยังคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ทางแผนกเรือนจำจึงได้ย้ายไปสร้างขึ้นใหม่ ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ทางราชการจึงเห็นว่าเป็นที่ที่มีอาณาเขต กว้างขวางเหมาะสม จึงได้ย้ายมาจัดสร้างเป็น สถานีตำรวจ ภูธรอำเภอเมืองราชบุรีขึ้น โดยมี พ.ต.ต.ขุนเสนานนท์ ผู้บังคับการฯ และขุนสรการบัญชี รองผู้บังคับการฯ ในขณะนั้น เป็นผู้ควบคุมดำเนินการจัดสร้าง

  Image            สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี หลังปัจจุบันทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔ โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน

 

                สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

รายนามผู้เคยคำรงตำแน่งสารวัตรใหญ่

สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

..........................

๑.พ.ต.ต.ประดับ เกิดประดับ  ตั้งแต่ พ.ศ. - ๒๕๑๑

๒.พ.ต.ท.จินดา สายสิงห์ทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๗

๓.พ.ต.ท.ม.ล.จีรพันธ์ กฤษดากร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐

๔.พ.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

๕.พ.ต.ท.กิติพงษ์ มิ่งโมฬี  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

๖.พ.ต.ท.วีระ ทิพยะวัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗

๗.พ.ต.ท.ประชา วิชัยลักษณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐

๘.พ.ต.ท.เกษม สังข์พันธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ -๒๕๓๒

๙.พ.ต.ท.ศักด็ชัย ตันบุญเอก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗


รายนามผู้เคยคำรงตำแน่งผู้กำกับการ

สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

๑.พ.ต.อ.ประชา       วิชัยลักษณ์                 ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

๒.พ.ต.อ.ศักด็ชัย      ตันบุญเอก                 ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕

๓.พ.ต.อ.เพชรรัตน์    แสงชัย                     ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗

๔.พ.ต.อ.โกวิท        ศิลปะสมบูร                ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

๕.พ.ต.อ.เอกรัตน์     โชติกุญชร                 ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

๖.พ.ต.อ.ธงชาติ       รอดคลองตัน              ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
๗.พ.ต.อ.วัฒนา       พิมพ์อัฐ                     ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๕๐ -  ๒๕๕๒
๘.พ.ต.อ.อนุภาพ     ศรีนวล                      ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๕๒  - ๒๕๕๔
๙.พ.ต.อ.อาคเนย์     แดงด้อมยุทธ์             ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๕๔  - ๒๕๕๕

๑๐.พ.ต.อ.อนินท์       ศรีสรรพางค์              ตั้งแต่        พ.ศ. ๒๕๕๕  - ปัจจุบัน


สภาพทั่วไป

 อำเภอเมืองราชบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๔๓๐.๒๙๘ ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ทำสวน ทำการเกษตรโดยรวม แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๑ ตำบล ๑๘๗ หมู่บ้าน  

                          - มีเทศบาล จำนวน๔ แห่ง

 - มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๘ แห่ง 

ลักษณะประชากร

       อำเมืองราชบุรี มีประชากร ๑๙๕,๙๗๗ คน มีจำนวนประชากรชาย ๙๘,๓๒๒ คน มีจำนวนประชากรหญิง ๙๗,๖๕๕ คน มีความหนาแน่นของประชากร ๔๕๔ คน / ตร.กม สภาพสังคมเป็นสังคมเมือง ยึดประเพณีวัฒนธรรมเป็นหลักดำรงชีวิตประจำวัน ร้อยละ ๘๐ ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาท้องถิ่น ประชากรร้อยละ ๔๐ ประกอบธุรกิจ ประชากรร้อยละ ๓๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง ประชากรร้อยละ๓๐ ปะกอบอาชีพทำไร่ทำสวน

สภาพภูมิประเทศและเขตติดต่อ

 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีเขตติดต่อดังนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อ    เขตอำเภอโพธาราม และอำเภอบางแพ จว.ราชบุรี

 ทิศใต้ ติดต่อ เขตอำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง จว.ราชบุรี

 ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตอำเภอดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี และอำเภอบาง 

   คุณฑี จว.สมุทรสงคราม

 ทิศตะวันตก ติดต่อ  เขตอำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ จว.ราชบุรี

..............

 Code

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒.PDF
- สารจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.PDF
 -คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรหลักห้าจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
-นโนบายการบริหารราชการตำรวตภูธรภาค 7 ประจำปี 2556
 -นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี2556  
-พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2555  
 -สารของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ประปี 2555 Code
 -สำเนาคำสั่ง ตร.ที่537 และ 538 ทับ 2555 
 -ค้นหาคำพิพากษาต่างๆ 
 -คู่มือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 -ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย Code
 - ขั้นตอนการติดตั้งฟอนต์ Code
 -แผ่นพับประมวลจริยธรรมฯ สำหรับประชาชนกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 Code
 -ร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราชดำรัส เรื่องการให้ ๔ ประการ Code
 -สารของ ผบ.ตร.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕ Code
-โครงการพัฒนาระบบการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ อ่านต่อ
ผู้บริหาร

Code
 พ.ต.อ.จุลพล  สิกเสน
ผกก.สภ.เมืองราชบุรี

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราจากที่ใด
  
โทรทัศน์

 ช่อง3,ช่อง5,ช่อง7
,
ช่อง9,ช่อง11,ไอทีวี
,
UBC, Nation,iPTV

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเดลินิวส์,ผู้จัดการ,
สยามกีฬา
,โพสต์ทูเดย์
,
ไทยโพสต์,มติชน, ข่าวสด,
คมชัดลึก
,ฐานเศรษฐกิจ
,แนวหน้า, สยามรัฐ
,กรุงเทพธุรกิจ, สยามธุรกิจ

 
Top! Top!