www.mamboteam.com
 
หน้าหลัก arrow การขออนุญาตต่างๆ
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
 
 
 
...วิสัยทัศน์ สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี "พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" "บริการประชาชนและป้องกันปราบปราม อย่างมืออาชีพ"...ตำรวจภูธรภาค 7 - www.police7.go.th เว็บไซต์ที่รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และข่าวสารต่างๆ......ประชาชนท่านใดประสบปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทาง ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบเหตุฯ โทร 191หรือ0-3232-7912...
ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จังหวัดอุดรธานี
Code

 


Code

 


Code

 

การขออนุญาตต่างๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตต่างๆ จึงได้ จัดทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้
       1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร :
·         ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ต่างจังหวัด :
· ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
· เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบ
· ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
· ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
·  เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

        2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณา
มีความเห็นก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป

       3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่อง
ตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

       4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่
พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง
แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
พร้อมบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง
แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

       5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน กองทะเบียน กรมตำรวจ
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

       6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว
: ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว
ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาต
หากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่น
ผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรอง
ความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอก นั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน)

       7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน
· ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
· ใบมรณบัตรของผู้ตาย
· หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
· ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก

       8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ,
ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน
 
       9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล

     10. การขออนุญาตตั้งสมาคม
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5
กองกำกับการ 3 กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
(อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่ง ต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา

     11. การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( พาสปอร์ต )
กรุงเทพมหานคร :
ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ และสาขาย่อยรังสิต โทร 531 - 8441
ต่างจังหวัด :
ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวง การต่างประเทศพิจารณา

      12. การขอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด

      13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนตร์
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต
ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 Code

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒.PDF
- สารจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.PDF
 -คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรหลักห้าจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
 -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Code
-นโนบายการบริหารราชการตำรวตภูธรภาค 7 ประจำปี 2556
 -นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี2556  
-พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2555  
 -สารของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ประปี 2555 Code
 -สำเนาคำสั่ง ตร.ที่537 และ 538 ทับ 2555 
 -ค้นหาคำพิพากษาต่างๆ 
 -คู่มือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 -ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย Code
 - ขั้นตอนการติดตั้งฟอนต์ Code
 -แผ่นพับประมวลจริยธรรมฯ สำหรับประชาชนกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 Code
 -ร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราชดำรัส เรื่องการให้ ๔ ประการ Code
 -สารของ ผบ.ตร.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕ Code
-โครงการพัฒนาระบบการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ อ่านต่อ
ผู้บริหาร

Code
 พ.ต.อ.จุลพล  สิกเสน
ผกก.สภ.เมืองราชบุรี

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราจากที่ใด
  
โทรทัศน์

 ช่อง3,ช่อง5,ช่อง7
,
ช่อง9,ช่อง11,ไอทีวี
,
UBC, Nation,iPTV

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐเดลินิวส์,ผู้จัดการ,
สยามกีฬา
,โพสต์ทูเดย์
,
ไทยโพสต์,มติชน, ข่าวสด,
คมชัดลึก
,ฐานเศรษฐกิจ
,แนวหน้า, สยามรัฐ
,กรุงเทพธุรกิจ, สยามธุรกิจ

 
Top! Top!